EU:s gemensamma jordbrukspolitikoch dess effekter på lantbrukaresbeslut samt landskapet : En fältstudie i Bettna, Södermanlands Län

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

Sammanfattning:

Sverige har varit medlemmar i EU sedan 1995. Sedan dess har stora förändringar skettbåde i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) och inom Sveriges jordbruk. Tidigarestudier har undersökt de ekologiska och ekonomiska effekterna av GJP med kvantitativametoder och modellering. Denna studie undersöker hur GJP har påverkat lantbrukaresbeslut i deras jordbruksverksamhet samt hur detta påverkar landskapet i samhälletBettna, Södermanlands län. Empirin som ligger till grund för uppsatsen har samlats ingenom semistrukturerade intervjuer med boende i Bettna som är involverade ijordbruket som heltids- eller deltidslantbrukare. De slutsatser som har framkommit äratt GJP inte haft särskilt stor påverkan på lantbrukarnas beslut i hur de driver sinjordbruksverksamhet. Detta trots att majoriteten av heltidslantbrukarna och vissadeltidslantbrukare var ekonomiskt beroende av stöden. Landskapet i Bettna har till vissdel förändrats till följd av GJP, dels genom att det förs ett mer extensivt jordbruk medökad vallodling, samt restaurering av betesmarker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)