UPPLEVELSE AV ÅTERGÅNG I ARBETE HOS PERSONER MED KOGNITIVA SVÅRIGHETER EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Många personer i arbetsför ålder drabbas årligen av förvärvad hjärnskada, vilket kan leda till livslång kognitiv funktionsnedsättning. Personens upplevelse av att återgå i arbete beror förutom på individen själv även på arbetsplatsen, hälso- och sjukvård samt socialförsäkringssystemet. The Model of Human Occupation och ICF används i föreliggande studie som teoretiska referensramar. I många fall saknas det kunskap och förståelse från omgivningen kring vad kognitiva svårigheter innebär och det finns begränsad forskning kring personens upplevelse av arbetsåtergång. Syfte Syftet med studien var att undersöka hur personer med kognitiva svårigheter efter förvärvad hjärnskada upplever återgång i arbete.Metod Systematisk litteraturstudie användes som design där urvalet begränsades till kvalitativa artiklar med fokus på personernas upplevelser. Datainsamlingen gav genom databassökning åtta artiklar som svarade mot syftet och artiklarna analyserades enligt systematisk textkondensering.Resultat Föreliggande studie resulterade i tre teman och nio subteman. I det inledande temat ”Känsla av utanförskap” beskrivs det problematiska med osynlig skada, att personen uppfattar sig själv som annorlunda samt att det finns en oro kring oviss ekonomisk situation. Det andra temat ”Behov av stöd och information” berör betydelsen av avvägt personligt stöd, upplevelsen av ett varierat bemötande från stödsystemen samt hur kognitiva svårigheter begränsar personens arbetsförmåga. Avslutande temat ”Förändring över tid” beskriver personens strävan efter att uppfylla normativa mål, att acceptera sin situation och hitta andra värden i livet. Slutsats Föreliggande studie visar att tillgången till arbetsterapeutisk kunskap och kompetens kan ha stor betydelse för personens upplevelse av återgång i arbete. Arbetsterapeuter kan bidra med information, vägledning och koordinering för arbetsåtergång. Tillsammans med personen kan arbetsterapeuter utforma kompensatoriska strategier och organisera grupper med fokus på erfarenhetsutbyte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)