Språk lever i alla rum : en visuell etnografisk studie utifrån en skolas lingvistiska landskap

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Denna studie syftar mot att få ytterligare kunskap om lingvistiska landskap i en skolas miljö genom att undersöka hur flerspråkighet gestaltas i fysiska miljöer. Undersökningen har gjorts i en skola i norra Sverige och byggs upp av det sociokulturella perspektivets föreställning om språkets betydelse gällande elevers individ- och kunskapsutveckling. Vidare har skolan plats för cirka 700 elever, vilket har medfört att undersökningen koncentrerat sig på miljöer för elever i årskurs F–3. Studien ramas in av visuell etnografi som handlar mer om en kunskapsproduktion snarare än att endast samla in data. Totalt producerades 53 fotografier från skolans lingvistiska landskap som har stöttats upp av skriftliga fältanteckningar. Kombinationen av visuella och skriftliga fältanteckningar har använts för att skapa bredd i materialet. Den visuella etnografin är beroende av hur bilden används och tolkas för att synliggöra betydelser inom flerspråkighet. Därmed användes kvalitativ innehållsanalys med en konventionell ansats. Detta medförde att koder, etiketter och kategorier växte fram ur data. I det resultat som framställts visar det lingvistiska landskapet indikationer på fokus, underförstådda budskap och tankesätt om flerspråkighet. Studien påvisar att det växande forskningsfältet lingvistiska landskap kan medvetandegöra värdefull information om språkliga och sociala aspekter med bäring på elevers lärande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)