SOUMISES, MANIPULATRICES OU SEDUCTRICES ? Le rôle central des femmes dans quatre oeuvres de Georges Simenon.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att studera hur kvinnor framställs i fyra böcker skrivna av Georges Simenon, vilka samtliga handlar om kommissarie Maigret. Detta genom att ställa följande frågor: 1) Kan jag hitta gemensamma nämnare hos de kvinnliga karaktärerna via de observationer jag gör i de fyra verk jag läser av Georges Simenon? 2) Är kvinnorna nyckelfigurer i de fyra lästa böckerna samt i Simenons verk generellt? Vilken är kvinnans roll i de fyra romanerna?För att finna svar på dessa frågor görs en komparativ karaktärsstudie där jag finner gemensamma nämnare hos kvinnorna i Simenons böcker. Trots att de kvinnliga karaktärerna inte intar några huvudroller, blir de nyckelfigurer då de representeras av starka kontraster/ytterligheter. De framställs ofta som osympatiska, alternativt svaga och nedtryckta av sina män. Sammantaget kan konstateras att kvinnan intar fem roller; modern, den manipulerande/kriminella, den förförande, den nedtryckta hemmafrun och slutligen den kontrollende hemmafrun.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)