Mördaren, Könet och medierna : En kvalitativ undersökning av dagspressens framställning av manliga och kvinnliga mördare

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Författare: John Karlmark; Olle Anrell; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna uppsats undersöker huruvida dagspressen (Aftonbladet och Dagens Nyheter) gör skillnadpå manliga och kvinnliga mördare. Tidningarnas bevakning av två fall med manliga mördareoch två fall med kvinnliga mördare har studerats utifrån 31 artiklar. Dessa artiklar harstuderats ur ett genusperspektiv och har kvalitativt analyserats och tolkats med hjälp av enmassmedieretorisk analysmodell. Skillnaderna var tydligast när tidningarna valde att beskrivamördarna. Kvinnorna beskrevs mer utifrån sina fysiska attribut än vad männen gjorde. Kvinnornasbakgrund och privatliv beskrevs också i större utsträckning än männens. Studiens resultatvisar att kvinnliga mördare beskrivs utförligare på grund av den konflikt som finns mellansamhällets syn på kvinnan och hennes roll som mördare.(Nyckelord: brottslighet, dagspress, genus, medier, mördare)

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)