Resiliens hos elever med ADHD : En undersökning av stress, risk- och skyddsfaktorer på högstadiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

Sammanfattning: Sammanfattning/Abstract  Ekström, Tove och Wiking, Maria (2023). Resiliens hos elever med ADHD – med fokus på stress, risk- och skyddsfaktorer på högstadiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp.  Förväntat kunskapsbidrag  Denna studie bidrar till forskningsområdet genom att ha ett holistiskt och salutogent fokus på elever med ADHD. Genom att integrera psykologiska och sociologiska perspektiv skapar studien en tvärdisciplinär brygga till det specialpedagogiska fältet samt bidrar till förståelsen av de dynamiska och komplexa faktorer som påverkar välbefinnande och skolgång för elever med ADHD. Vidare bidrar studien genom att föra fram elevernas röster.  Syfte och frågeställningar  Syftet är att bidra med kunskap om det dialektiska förhållandet mellan högstadieelever med ADHD och lärmiljön, med särskilt fokus på stress, risk- och skyddsfaktorer. Syftet är vidare att belysa upplevelserna av det pedagogiska arbetet och dess inverkan på resiliens hos elever med ADHD.  Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats, vilka båda avser att synliggöra uppfattningarna hos såväl specialpedagoger som högstadieelever med ADHD.  Vilka uppfattningar finns avseende stress, risk- och skyddsfaktorer som påverkar elever med ADHD i skolan?  Vilka uppfattningar finns avseende olika typer av pedagogiskt stöd och hur kan dessa påverka elevernas resiliens?  Teori  Komplexitetsteorin kan ses som ett övergripande teoretiskt paraply i den teoretiska förankringen. De centrala begrepp som används i analysen är hämtade ur resiliensperspektivet, transaktionell stressteori och Goffmans interaktionssociologi.  Metod  Studien har en kvalitativ ansats och empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med 5 specialpedagoger och 5 högstadieelever med ADHD. En tematisk analys har gjorts med de centrala begreppen och den tidigare forskningen som verktyg.   Resultat  Resultatet presenteras utifrån tre huvudteman och tre delanalyser görs i anslutning till dessa. Under elevens förmågor och relationer framkommer att elevers ADHD-symptom manifesteras på olika vis och att detta påverkar förståelsen för deras behov samt vilka anpassningar som görs. Läraren har en betydande roll i elevers resiliensutveckling och påverkar såväl den emotionella, beteendemässiga som skolmässiga funktionen. Därtill är läraren av stor vikt för att uppnå delaktighet i undervisningen samt den bild andra skapar sig av eleven med ADHD. I huvudtemat pedagogiskt stöd och lärmiljö framkommer en strävan att i största mån ge all undervisning i det ordinarie klassrummet samt att eventuella insatser ska göras på gruppnivå. De individuella anpassningar som görs är i större utsträckning riskminimerande eller kompensatoriska än kompetensstärkande. Det framkommer också att anpassad studiegång såväl kan öka som minska stress och risk för eleverna. Under organisation och samverkan framkommer en mångfacetterad bild av yttre risk- och skyddsfaktorer. En bristande likvärdighet i resurser mellan kommunerna synliggörs, vilken påverkar elevers tillgång till kartläggning, tidiga insatser och god lärmiljö. I vilken utsträckning individuella anpassningar görs varierar och framstår som att ha ett samband med specialpedagogernas synsätt. En välfungerande samverkan mellan specialpedagog, externa aktörer, interna aktörer, elev och vårdnadshavare framstår som en skyddsfaktor.  Specialpedagogiska implikationer  Studien har synliggjort vilket ansvar som kommer med rollen som specialpedagog och hur yrkesutförandet påverkar på alla nivåer inom skolan. Specialpedagogens empatiska förmåga samt öppenhet och nyfikenhet inför varje enskild elev är avgörande för att kunna sätta barnets behov i centrum. En strävan efter förståelse behöver ligga till grund för arbetet. För att nå förståelse och kontinuerligt utvecklas är prestigelöshet i samverkan med andra avgörande.  Nyckelord  ADHD. Resiliens. Riskfaktorer. Skyddsfaktorer. Stress. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)