Skolsköterskans stöd till elever med ångestproblematik

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Frida Andersson; Marina Andersson; [2022]

Nyckelord: elev; skolsköterska; stöd; ångest;

Sammanfattning: Bakgrund: Förekomsten av ångest bland barn och ungdomar ökar. Skolan är en viktig arena för hälsofrämjande arbete som syftar till att förbättra den psykiska hälsan. Elevhälsan i Sverige, där skolsköterskan är en del i ett team, har som arbetsområde att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland elever. Ångest har visat sig vara det vanligaste psykiska problemet bland eleverna som besökte skolsköterskorna. Personcentrerad vård utgår från personens upplevelse av sammanhanget utifrån dennes premisser och en förutsättning för personcentrerad vård är patientberättelse, partnerskap mellan personen och personal samt dokumentation. Syfte: Att beskriva hur skolsköterskan kan stödja elever med ångestproblematik. Metod: Integrativ litteraturstudie med databassökning i tre omvårdnadsinriktade databaser samt manuell sökning. Resultat: Av 15 studier framkom huvudkategorin Processinriktat arbete med underkategorierna identifiering, behandling och uppföljning. Identifiering innefattade screeningverktyg och skapa förtroende med eleven. Behandling innefattade enskild behandling, gruppbehandling samt virtuell kommunikation. Uppföljning innefattade den individuella uppföljningens betydelse, vårdnadshavarens betydelse, teamsamverkans betydelse och dokumentationens betydelse. Slutsats: Alla delar i det processinriktade arbetet är lika viktiga och tillsammans med det personcentrerade förhållningssättet skapas en helhet i skolsköterskans stödjande arbete kring elever med ångestproblematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)