Elevens Motivation : En studie om vad som motiverar elever på gymnasietsestetiska program med inriktning animation

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att skapa en bild av vilka faktorer som motiverar elever pådet estetiska programmet med inriktning animation. Dels vad som motiverar dem till attbörja studera på programmet och dels varför vissa av dem avslutar sina studier innansin gymnasieexamen. Den utforskar även ifall programmets riksintag, elevhem ochskola påverkar elevernas val. Detta har undersökts via intervjuer med två studerandeelever, två elever som hoppade av programmet och med programmets huvudlärare.Resultatet visar att elever huvudsakligen väljer programmet på grund av ett intresse ianimation. Elevhemmet och riksintaget kan både ha en av skrämmande och enuppmuntrande effekt, men det verkar inte nödvändigtvis få att fler elever att hoppar avprogrammet. Samma sak gäller skolans personal och utbildningen skolan erbjuder. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)