”Det blir dubbla utmaningar” : Lärares uppfattningar om digital interaktion i engelskundervisningen i årskurs 4–6.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Mot bakgrund av en kommande kursplanerevidering i ämnet engelska, var syftet med denna studie att belysa hur fyra mellanstadielärare uppfattar punkten "Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital", som står den reviderade kursplanens centrala innehåll. Digital interaktion är ett nytt innehåll i engelskämnets kursplan. Utifrån en fenomenografisk metod­ansats och genom kvalitativa intervjuer, var intresset därför att identifiera lärarnas uppfattningar om punkten, hur deras uppfattningar skiljer sig samt om det var möjligt att dra några slutsatser av den analyserade datan. Resultatet visade att lärarnas uppfattningar genomsyrades av att implement­ering av digital interaktion i engelskundervisning innebär en utmaning för både lärare och elever. Tre av fyra lärare kände en osäkerhet kring hur punkten skulle tolkas och att tolkningsutrymmet är för stort samt att de behöver kompetensutveckling gällande bedömning av digital interaktion. De upplevde också att elevernas varierade digitala kompetens och språkliga förmågor kommer att medföra att vissa elever kommer att få dubbla utmaningar. Två av lärarna uttryckte också en oro för att engelskundervisningen inte kommer att bli likvärdig. Den slutsats som dras är att lärare inte ges tillräckligt stöd från Skolverket gällande just denna specifika revidering och att Europas gemensamma referensram för språk (GERS) samt TPACK-modellen, som är framtagen för att främja produktiv och meningsfull undervisning med digital teknik, kan utgöra ett alternativt stöd i lärares implementeringsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)