En hälsosam organisation : Hur hälsofrämjande arbete kan användas inom organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Pauline Lag; Caroline Käll; [2020]

Nyckelord: Hälsoarbete; personal; organisation;

Sammanfattning: Organisationer arbetar i allt större utsträckning för att främja god hälsa hos personalen och erbjuder därför olika former av hälsofrämjande insatser. Med dessa satsningar kan organisationer uppnå minskade kostnader genom lägre sjukfrånvaro och ökad produktivitet hos personalen, bli en mer attraktiv arbetsgivare och bättre anpassa sig till en föränderlig omvärld. Tidigare forskning inom området är till stor del gjord utifrån ett organisationsperspektiv med fokus på företagsekonomiska vinster. Syftet med denna kvalitativa studie är emellertid att belysa personalens upplevelser av hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen och genom detta bidra till en mer nyanserad bild av organisationers hälsoarbete. Studien är baserad på 13 semistrukturerade intervjuer med personal inom en organisation som bedriver ett brett arbete för att främja personalens hälsa. Resultatet visar att personalens upplevelser är delade, med både positiva och negativa effekter. Hälsoarbetet bidrar till upplevelser av att arbetsgivaren visar omtanke, men ur resultatet framkommer även upplevelser av psykisk påfrestning. Hälsoarbetet framstår som paradoxalt - varför bedriver organisationen ett hälsofrämjande arbete som ur flera aspekter bidrar till ohälsa? Studiens resultat analyseras genom kritisk organisationsteori och normativ styrning tillsammans med begrepp från sociologerna Foucault och Goffman. Ur dessa perspektiv används hälsoarbetet som styrmekanism för att påverka och styra personalen i önskad riktning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)