Människan – organisationens viktigaste tillgång : En kvalitativ studie om hur en organisation arbetar med personalvård och personalflöde

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Dagens arbetsmarknad präglas av att vara dynamisk och rörlig, vilket ställer krav på arbetsgivare att ta hand om sin personal och utforma organisationen på ett sätt som gör att medarbetare utvecklas och motiveras. Samtidigt är en av HR-funktionens stora utmaningar att hitta strategier och utforma aktiviteter för att attrahera, behålla och utveckla personal. I denna kvalitativa studie har vi utgått från en organisation och från den intervjuat både HR, chefer och medarbetare i syfte att undersöka om organisationen har en strategi för personalvård samt hur arbetet ser ut praktiskt. Vi undersöker även vad som anses vara viktigt för att medarbetare ska motiveras och trivas med både arbetsuppgifter och arbetsgivare. För att kunna besvara våra frågeställningar har två teoretiska utgångspunkter använts, krav-kontroll- och stöd- modellen samt tvåfaktorteorin. Studiens resultat visar att det inte finns några utpräglade strategier från organisationen gällande personalvård men däremot framkommer implicita tillvägagångssätt för att personalen ska trivas. Ledarskapet framhålls som den viktigaste faktorn och vi diskuterar på vilket sätt chefen ser till individen i arbetet att vårda och utveckla sina medarbetare och hur det bidrar till organisationens framgång. Gemenskap mellan kollegor och möjlighet till kompetensutveckling är ytterligare två faktorer som lyfts som centrala för att medarbetare ska vilja stanna och trivas hos sin arbetsgivare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)