Förskola Filtret

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Madeleine Klingspor; [2016]

Nyckelord: Förskola; Solna; Filter; Ljus; Riktning; Rörelse;

Sammanfattning:

Koncept

Barn lär sig både genom stilla lek och rörelselek. Det är därför viktigt att barnen får utrymme för båda typer av lekar på före- skolan. I den stilla leken finns ett mer fokus på individen, det självständiga skapandet och utvecklingen. Medans det i den rörliga leken finns ett mer fokus på gruppen, samarbetet och interaktionen mellan barnen. Jag anser att dessa lekar är varan- dras motsatser och att miljöerna, anpassad till respektive lek också bör stå i kontrast till varandra.

Hur utformar man en miljö för den stilla leken?

Hur utformar man en miljö för den rörliga leken?

I den stilla leken ägnar sig oftast barn åt aktiviteter som kräver koncentration och så lite yttre störningar som möjligt. Det kan till exempel vara målning, lek med lera eller läsning. Här utveck- lar barnet främst sina egna förmågor och tränar då på att vara självständig. Därför är det viktigt att rummen utformas så enkla och tydliga som möjligt. Inte för mycket material och inte heller för fönster där barnen kan störas av det som sker utanför. Det är också viktigt att miljön känns varm, lugn och trygg.

I den rörliga leken lär sig barnet genom att använda sin kropp på olika sätt, till exempel genom att springa, hoppa, krypa och gå. Här finns också utrymme för barnet att lära sig att samarbeta och ta hänsyn till varandra då den rörliga leken oftast sker i grupp. Ett rum för rörelselekar ska uppmana barnet till rörelse. Det ska vara en dynamisk miljö som inspirerar och skapar nya intryck. Rummet ska också ge barnet möjlighet till att använda sin kropp på olika sätt. 

Jag har velat skapa en förskola som på ett tydligt sätt avgränsar rummet för den stilla leken och den rörliga leken. En plats där barnet kan utvecklas på den individuella nivån efter dess förmåga och mognad, men samtidigt ges utrymme till att intragera och lära sig av andra barn. Dessa tankar har resul- terat i en byggnad som består av ett gemensamt trapphus som används som ett rum för den rörliga leken. Trapphuset rör sig cirkulärt kring en inre volym på tre olika plan. Inuti volymen ligger avdelningarna placerade, där de yngsta barnen är längst ner och de äldsta längst upp. Tanken är att rummen för den stilla leken sker här. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)