Den afrikanska Pentekostalismens föränderliga ansikte: Processer och konsekvenser av rörelsens utvecklig i Sydafrika.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Författare: Per Erik Ålöv; [2022-01-20]

Nyckelord: Pentekostalism; Neo-Pentekostalism; Utveckling;

Sammanfattning: I litteraturstudien ”Den afrikanska Pentekostalismens föränderliga ansikte - Processer och konsekvenser av rörelsens utveckling i Sydafrika” undersöks på fyra huvudfrågor: Hur ser den Neo-Pentekostala rörelsen ut i Sydafrika idag? Hur har den vuxit fram? Varför är den så framgångsrik? Och vilka samhälleliga konsekvenser får den? Genom att utifrån litteraturen anta ett internationellt, regionalt och lokalt perspektiv skapas bilden och dess historiska ursprung, tidiga utveckling Sydafrika och dess samtida former. Rörelsens kraftiga utveckling i Sydafrika är tydlig men bör inte ses som ett nytt fenomen då den redan från starten för mer än hundra år sedan, i ett kyrkohistoriskt perspektiv, betraktades som ett fenomen. Den utveckling och förändring som pågår i Sydafrika idag kan inte bara ses som starkt påverkad av västerländska missionärer och evangelister då en sådan tolkning förbiser fenomenet av rörelsens lokala och regionala förnyelse. Genom litteraturen konstateras att ett sekel efter att rörelsen kom till landet håller den på att förändras samtidigt som det är möjligt att identifiera olika vågor av förändring i rörelsen. Litteraturen visar att rörelsen har ridit på vågen av en genuin afrikansk andlighet och använder sina erfarenheter och kunskaper om den Helige Ande och dess manifestationer på ett effektivt sätt, i synnerhet som många afrikaners strävan efter det andliga fortfarande är stark. Litteraturen pekar också på att rörelsen är attraktiv och har en stark inverkan på många afrikaners förhoppningar om framtiden och skapar framtidsvisioner för nationen och samhället, samtidigt som den ger riktlinjer för att organisera och styra samhället och idéer om ödet för nation. Det är uppenbart att den här typen av religion skapar grund för hopp, drömmar, övertygelser, förväntningar och visioner om framtiden. Studien visar att de två utmärkande drag som kännetecknat väckelserörelsen allt ifrån starten 1906 på Azuza Street, evangelisation och socialt arbete, har visat sig vara bärkraftiga och blivit signifikanta för rörelsen också i Afrika. Vidare visas att rörelsens möjligheter till att använda olika sociala medier, radio och TV för att evangelisera skapat nya möjligheter och radikalt förändrat förståelsen för hur religion upplevs, levs och uttrycks i Sydafrika, samtidigt som detta förändrat och skapat ett nytt religiöst engagemang och interaktion. Undersökningar och forskning visar hur sociala medier kommit att bli nya riktmärke för att skapa och knyta kontakt mellan den enskilda individen och den framväxande kyrkan samtidigt som dessa inneburit att nya företag startats som skapar tillfälle till arbete och inkomst. Studien visar också att den Pentekostala rörelsen är ett tydligt tecken och bevis för den afrikanska kontinentens aktiva deltagande i den religiösa globaliseringen och att den är en starkt påverkande faktor av utvecklingen av kristendomen och dess tillväxt både lokalt och globalt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)