Quizer – ett javabaserat quizverktyg för webbexamination

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Författare: Malik Musovic; [2021]

Nyckelord: Java; Eclipse; JSP; usability; Java; Eclipse; JSP; användbarhet;

Sammanfattning: Idag så examineras tusentals studenter med stöd av duggor som finns i form av Quizar där premisserna är att elever fysiskt behöver genomföra examinationerna vid de olika lärosätena. I denna studie har projektet Quizer utarbetats med syftet att försöka förenkla och effektivisera digitala utvärderingar för inlärning och kontroll av kunskapsnivå. Den javabaserade webbapplikationen kan spara tid och resurser för lärarna att skapa, distribuera och betygsätta elevers kunskapsnivå med stöd av Quizar. Syftet med detta projekt har varit att förenkla och effektivisera metoden av examinering av studenter genom att implementera ett användbart Quiz verktyg där användarbasen och administrativa basen är helt oberoende av applikationsutvecklarens närvaro. För att planera projektet så har brainstorming, ER-diagram för planering av databasstruktur, flödesscheman för de olika vyerna i applikationen använts. Under planeringen har också olika ramverk undersökts för att fastställa vilka ramverk som passar bäst för just denna. Resultatet visar en javabaserad webbapplikation som underlättar examinering av studenter. Genomförandet av applikationen har med hjälp av Bootstrap nått sina mål under en viss tidsram. Resultatet visar även att metoden ger en tidsmässig vinst på ca 20 minuter i jämförelse till en tentamen under ordinarie former. Resultat utav användbarhetstesterna visar i helhet att applikationen har ett gränssnitt som är användarvänligt eftersom medelvärdet på ”upplevelse av applikationen” resulterade i 4, 25 utav 5 möjliga. Det har dessutom genomförts en jämförelse med existerande ramverk där det visade sig att Quizer har lägre antalet operationer (musklick) i en specifik uppgift än vad plattformen FlexiQuiz har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)