All makt åt Estrid, vår befriare : En kvalitativ textanalys av Estrids varumärkesidentitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Uppsatsen All makt åt Estrid, vår befriare - En kvalitativ textanalys av Estrids varumärkesidentitet undersöker företaget Estrids marknadsföring. Analysen har genomförts med hjälp av en kvalitativ textanalys, med fokus på semiotik och retorik. De marknadsföringskanaler vi valt att titta närmare på är Estrids officiella hemsida samt Instagram-konto. Studien ämnar att undersöka företagets varumärkesidentitet, detta utifrån marknadsföring av Estrids huvudsakliga produkt samt se hur denna förhåller sig till företagets värderingar och vision samt feminina normer.   Vårt empiriska material består av två texter från företagets Om oss sida samt sex stycken inlägg från deras Instagram-konto, för att analysera materialet använder vi oss bland annat av semiotiska verktyg samt retorik- och argumentationsanalys. För att uppfylla syftet har vi utgått från en huvudsaklig frågeställning; Vad har Estrid för varumärkesidentitet och på vilket sätt presenteras den i företagets marknadsföring? Vårt teoretiska ramverk består bland annat av varumärkesteori, konsumentens användning av varumärken för att uttrycka sin identitet samt genusteori och stereotyper. Att använda sig av politiskt betonade frågor i sin marknadsföring ser vi hos ett flertal företag. Estrid pratar om kvinnor och deras rätt till sin egen kropp. Men hur fungerar det när de problem man säger att man vill lösa också är anledningen till att företaget existerar och går med vinst? Vi kan se hur Estrid säger emot sig själva i en och samma text, samt se hur lätt det är för företag att använda sig av fina ord utan att gå djupare in i vad det innebär i praktiken. När företaget har en chans att lyfta och diskutera en viss problematik menar man istället att det inte längre finns något problem tack vare företagets existens. Vad blir resultatet av detta? Det vi i vår uppsats kommit fram till sammanfattas relativt bra i en kommentar på Estrids facebooksida; “[...] Bara vi är överens om att om alla var tillfreds med sina great pair of hairy legs, bushy toes or fluffy armpits, så hade ni gått i konkurs. Så bäst för er att vissa fortsätter känna pressen [...]” (Facebook, 2020).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)