Kan latexhandskar skada mig? Riskfaktorer & prevention vid latexallergi hos vårdpersonal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Vid exponering av latexhandskar kan latexallergi utvecklas, vilket kan orsaka livshotande reaktioner. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa riskfaktorerna för utveckling av latexallergi samt hur denna kan förebyggas och hindras i sin utveckling. Metoden är en litteraturstudie, baserad på elva kvantitativa vetenskapliga artiklar. Resultatet har kategoriserats efter riskfaktorer och preventiva åtgärder. Kategorierna som framkom var: att vara atopiskt lagd, korsreaktioner med frukt och grönsaker, pudret i latexhandskarna, screening och övergång till puderfria latexhandskar. Resultatet kan ge kunskap och information om vad som påverkar utvecklingen av latexallergi. Denna kunskap och information kan skapa gynnsammare förutsättningar för att det preventiva arbetet ska ge resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)