Assyriska/Syrianska ungdomars värderingar och beteenden kring sexualitet, alkohol och droger

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Sexualvanor bland ungdomar har i generella termer genomgått stor förändring. Debutåldern sjunker och fler sexualpartners är mer vanligt förekommande. En tidig sexualdebut kan dock vara problematiskt i många avseenden. Forskning visar att en tidig sexdebut bör ses som ett tecken på en skadlig livsstil då det visat att ungdomar med tidiga sexuella relationer också tenderar att använda mer tobak, alkohol och droger jämfört med ungdomar utan sexuella erfarenheter. En studie pekar på att assyriska/syrianska ungdomar i Sverige tenderar att sexdebutera sent samt ha ett lågt antal sexualpartners. Det saknas dock kvalitativa studier kring gruppens värderingar och syftet med denna studie är att öka förståelsen för värderingar och beteenden kring sexualitet och se om det finns en påverkan från kulturella aspekter. Vidare syftar studien också i att undersöka om det finns ett samband hos ungdomarnas familjesamhörighet i relation till alkohol och drogvanor. Utifrån en kvalitativ ansats undersöks 12 assyriska/syrianska ungdomar genom skriftliga intervjuer som besvaras anonymt. Materialet analyseras genom meningskoncentrering där utvalda citat kortas ner och kategoriseras utifrån olika teman. För att tolka och analysera respondenternas värderingar och beteenden kring sexualitet, alkohol och droger, kulturella aspekter samt deras familjesituation, användes valda teorier som verktyg; intimitetens omvandling i förhållande till sexualitet, gemeinschaft och gesellschaft i förhållande till kultur samt socialt kapital i förhållande till familjesamhörighet. Detta för att nå en djupare förståelse för respondenternas värderingar. Slutdiskussionen berör diskussioner kring en varierad förekomst av värderingar och beteenden gällande sexualitet där flera uppger att de är emot föräktenskapliga relationer och andra som har en mer liberal syn och menar att det är upp till var och en att bestämma. Det framgår även att kultur eller religion har en inverkan hos de respondenter som uppger värderingar som är emot föräktenskapliga relationer. Även diskussioner kring familjesamhörighet samt alkohol och droger förs där det eventuellt finns kopplingar mellan svag samhörighet eller svag kommunikation i relation till missbruk. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)