Sekularisering före demokratisering: En jämförande undersökning om vilken betydelse sekularisering har haft för de postrevolutionära demokratiseringsprocesserna i Tunisien och i Egypten

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats är en komparativ fallstudie av de postrevolutionära demokratiseringsprocesserna i Egypten och Tunisien efter den arabiska våren utifrån ett sekulariseringsperspektiv. Vi undersöker huruvida samhällenas grad av sekularisering har spelat roll för demokratiseringsprocesserna och deras framgång. Det teoretiska ramverket består av sex kriterier som används för att undersöka betydelsen som olika faktorer kopplade till sekularisering har haft för demokratiseringen i dessa länder. Dessa kriterier baseras på Roland Paris teori Institutionalization before Liberalization (IBL) och kompletteras med teorier av Ozzano och Norris & Inglehart samt självständig teoretisering. Studien påvisar en tydlig koppling mellan vilka typer av sekulära policyer som har förts av de tidigare regimerna, vilka åsikter som innehades av befolkningen kring relationen mellan religion och stat med de politiska miljöer som demokratiseringsprocesserna utspelade sig i, samt deras eventuella framgång i Tunisiens fall och misslyckande i Egyptens fall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)