Personlighet samt förekomst av ADHD i barndomen hos en grupp dömda sexualbrottslingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

Varje år anmäls ca 10 000 sexualbrott i Sverige. Forskning har visat att sexualbrottslingar är en heterogen grupp i fråga om personlighet. Studier visar dock på att de ofta har hög aggressivitet och mycket ångest, något som de får utlopp för genom sin sexualitet. Forskare har även påvisat en hög förekomst av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) i barndomen hos sexualbrottslingar. Syftet med föreliggande undersökning var att undersöka förekomst av ADHD i barndomen, personlighet och samband mellan ADHD och personlighet hos dömda sexualbrottslingar (N = 30). Undersökningen syftade även till att undersöka uppväxt- och brottsbelatsning hos sexualbrottslingar. Resultaten visade att undersökningsdeltagarna i huvudsak inte skiljde sig från normalpopulationen i personlighet. Resultaten visade även att 30% av undersökningsdeltagarna hade ADHD i barndomen. Vidare visar resultaten att det råder samvarians mellan förekomsten av ADHD i barndomen, uppväxtbelastning och brottsbelastning. Detta är i linje med tidigare forskning som funnit en överrepresentation av ADHD bland kriminella.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)