Sociala mediers påverkan på marknadsföring : En studie om varför företag använder sig av sociala medier som marknadsföringskanal

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syfte: Studien syftar till att undersöka vilka avsikter företag kan ha med att använda sociala medier som en marknadsföringskanal. Syftet kommer brytas ner i en frågeställning.

Metod: Studien har genomförts genom en kvalitativ ansats. En semi-strukturerad mall tillämpades. Kvalitativa ansatsen var genom att intervjua tio olika företag som närvara på sociala medier.

Teori: Denna studie innehåller följande teorier – viral marknadsföring, AIDA-modellen, och linjära kommunikationsmodellen.

Empirin: Här presenteras informanternas svar kortfattat. Intervjumallen men utförliga frågor och svar framgår som bilaga.

Slutsats: Genom att analysera den insamlade data har vi lyckats besvara studiens syfte som syftar till att undersöka vilka avsikter företag kan ha med att använda sociala medier som en marknadsföringskanal. Företag vill skapa en dialog med sina kunder och stärka kundrelationen. De vill ständigt vara tillgängliga för sina kunder och få feedback för att växa och åtgärd sina brister. Den största nackdelen med sociala medier enligt studiens involverade företag är den hastiga spridningseffekten av negativ information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)