Ledarskapets påverkan på Leanarbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Sammanfattning: Syfte – Syftet är att undersöka hur ledarskapet påverkar Leanarbetet. För att besvara detta syfte har två frågeställningar formulerats:   [1]    Vilka ledarskapsaspekter är viktiga för Leanarbetet?   [2]    Hur påverkar ledarskapsaspekterna Leanarbetet? Metod – För att uppnå syftet med studien har en litteraturgenomgång genomförts samt en fallstudie på tre producerande företag. Studien är deduktiv i sin vetenskapliga ansatts med såväl kvalitativ som kvantitativ metodansats. Fallstudien har bestått av enkätundersökningar och intervjuer och detta har resulterat i studiens empiri. Empirin har sedan jämförts och analyserats mot det teoretiska ramverket vilket har lett till studiens resultat. Resultat – Studien har visat att det finns 14 olika ledarskapsaspekter som påverkar Leanarbetes utgång. Sedan har 6 principer från Likers 14 principer valts ut utifrån studiens avgränsningar. Ledarskapsaspekterna som påverkar respektive princip har identifierats. Det går att urskilja att principerna med mest antal ledarskapsaspekter som påverkar har ett lägre medelvärde jämfört med principerna som har ett mindre antal ledarskapsaspekter som påverkar. Begränsningar – Studien har genomförts på ett komplext område där det finns många faktorer som spelar in. Detta gör att studiens resultat bör ses som en liten pusselbit i ett relativt okänt forskningsområde. Studien har genomförts i en svensk kontext där vissa aspekter premieras av kulturella orsaker. De kulturella orsakerna har inte ingått i denna studie, men ges som förslag som ett framtida forskningsområde. Rekommendationer – Studien ger rekommendationer baserat på studiens slutsatser: Utifrån första slutsatsen är rekommendationerna enligt följande: -          Ledarskapet måste tro på Lean och agera som ett föredöme. Detta för att det ska spegla av sig på medarbetarna och skapa en positiv inställning till Lean. -          Skapa en förståelse för hur företagets långsiktiga mål och Leanarbetet är integrerat. -          Använd Likers 14 principer som ett ramverk för att förstå och hantera Leanarbetet. Göra kontinuerliga utvärderingar utifrån detta ramverk. Utifrån andra slutsatsen är rekommendationerna enligt följande: -          Identifiera vilka ledarskapsaspekter som är viktiga för berörd organisation. Involvera medarbetarna för att skapa förståelse för vilka aspekter som är viktiga utifrån deras synvinkel. -          Skapa en standard/styrdokument för vad ledarskap innebär på företaget. -          Gör kontinuerliga uppföljningar av standarden och utbilda ledare i vad detta ledarskap innebär. Utifrån tredje slutsatsen är rekommendationerna enligt följande: -          Involvera och respektera medarbetarens tankar och åsikter i Leanarbetet. Detta för att utnyttja den viktigaste resursen inom företaget. -          Ge medarbetarna mandat till att påverka Leanarbetet och informera medarbetarna om vad det leder till. Ge till exempel en ”före och efter”-bild, vilka resultat det har lett till uttryckt i nyckeltal som medarbetaren i fråga kan relatera till och påverka. Nyckelord – Lean, Ledarskap, Ledarskapsaspekter, Likers 14 principer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)