Gör det själv! : En flerfallsstudie över skapandet av e-handelssidor med hjälp av e-handelsplattformar

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: I dagens samhälle flyttar allt fler tjänster online, något som människor idag kommit att förvänta sig. E-handel är inget undantag till detta. Intäkter från e-handel har ökat stadigt på senare år och blivit en allt större del av handelns intäkter överlag. Av denna anledning kan man anta att återförsäljare av alla storlekar skulle tjäna på att investera i närvaro på internet. Att skapa en ny e-handelssida kan dock vara svårt, speciellt om man inte har tiden, kunnigheten eller pengarna som krävs för att utveckla, eller anlita någon att utveckla, en ehandelssida från grunden. Att använda sig av en så kallad e-handelsplattform vars syfte är att man lätt och billigt kan starta en e-handelssida utan vidare teknisk kompetens ser därför ut som en enkel lösning på problemen. Syftet med denna uppsats var att undersöka om dessa plattformar lämpar sig för att skapa en högkvalitativ e-handelssida utan att användaren behöver sätta sig in i koden, samt hur lätt detta var att göra. Specifikt har två plattformar undersökts, Shopify och Textalk, huvudsakligen genom observationer och intervjuer. Slutsatsen som dras från detta arbete är att det är de mest grundläggande beståndsdelarna i en e-handelssida som är lättast att skapa med plattformarna. Specifika krav på exakt hur ehandelssidan som skapas ska se ut blir svårare att uppfylla med Textalk och Shopify då användarens kontroll över utseendet är begränsad om användaren inte skriver eller redigerar källkod. Dessa begränsade möjligheter är eventuellt resultatet av en kompromiss mellan användarvänlighet och valmöjligheter för anpassning av e-handelssidan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)