Hur förändringsarbeten påverkar den psykosociala hälsan – ett exempel från skogsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/School for Forest Management

Författare: Linus Lindberg; [2020]

Nyckelord: förändring; psykologi; skogsbruk;

Sammanfattning: Det svenska skogsbruket sysselsätter idag cirka två procent av Sveriges arbetande befolkning. Från skogen kommer förnyelsebar råvara som i framtiden sannolikt kommer att bli ännu mer eftertraktad. I skogen finns många intressenter så kraven är höga från stat, markägare, miljörörelse och kunder. För att kunna möta dessa krav och vara effektiva så behöver företagen vara flexibla och genomgå omfattande förändringar. Det ställs höga krav på personalen i skogen. Som inspektor eller virkesköpare skall du vara anpassningsbar och självgående. Personal i dessa yrkesroller känner ofta stress, tidsbrist och har ofta små möjligheter att påverka sin arbetssituation. Syftet med studien var att få bättre kunskap om hur personalens psykiska och fysiska hälsa påverkas av förändringsarbeten, före och under processen. Vidare undersöktes hur personer i ledande ställning ser på hur förändringsarbeten bör ledas. Arbetet har genomförts i samarbete med Holmen Skog. I undersökningens första steg deltog sex medarbetare på Holmen Skog i en telefonintervju. Tidsåtgången var cirka 30 minuter per intervju och respondenterna hade arbetat i minst tre år på företaget när undersökningen genomfördes. I studiens andra steg intervjuades tre personer i ledande ställning på företaget. Denna del genomfördes som en par-intervju ansikte mot ansikte och tog ca 1,5 timmar. Resultatet som framkom var att förändringsarbetenas påverkan på personalens välmående generellt var begränsad. Inställningen till förändringsarbetet var ofta positiv eller likgiltig med undantag för någon enstaka person i studien som ansåg det vara jobbigt. Respondenterna ansåg att förändringsledaren så fort som möjligt ska komma ut med information, motivera skälen till förändringen samt vara lyhörd för synpunkter. Personerna i ledande position som intervjuades i studien tror att framtidens stora förändring kommer att vara ett samhälle som flödar över av information. Vidare tror de på en ”funktionalisering” med större grad av specialisering för de skogliga tjänsterna. Arbetsuppgifterna blir mer specifika för att öka effektiviteten i varje del. Ledarna ansåg att för att kunna genomföra en bra förändring så bör företagen sträva efter att ha en förändringsbenägen företagskultur. Det gäller att ha en hög mångfald bland personalen, att föregå med gott exempel och gynna olikheter samt att vara lyhörd för åsikter och rekrytera rätt personer. Samtliga dessa delar ansågs som viktiga för att bygga en förändringsbenägen kultur och öka förändringsbenägenheten hos personalen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)