Kapitalstruktur i Fastighetsbolag : En flermetodsstudie på Svenska Fastighetsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur kapitalstrukturen ser ut i svenska fastighetsbolag, samt undersöka vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen i svenska fastighetsbolag.   Vår studie genomförs genom en flermetodsstudie där vi med en kvantitativ metod tar fram nyckeltal för fastighetsbolagen som samlas in via databasen Retriever. Vidare analyseras nyckeltalen för att sedan användas vid en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. Slutligen jämför vi den insamlade datan från vår flermetodsstudie med tidigare teorier.   De resultat vi kommer fram till är att fastighetsbolag har en högre skuldsättningsgrad än bolag i andra branscher. Vi kommer även fram till att fastighetsbolagens arbete med kapitalstruktur kan kopplas till Trade-offmodellen inom kapitalstruktursteori. Vi finner också att ägarstruktur är en faktor som påverkar fastighetsbolagens kapitalstruktur.   Förslag till fortsatt forskning inom detta område anser vi är en kvantitativ undersökning på svenska fastighetsbolag över en viss årsperiod. Detta menar vi skulle kunna ge ett annat resultat än det som finns i denna studie, då vår studie behandlar ett specifikt år, 2013.   Vårt praktiska bidrag är att studien kan användas som ett verktyg för fastighetsbolag då de kan se hur deras konkurrenter arbetar med sin kapitalstruktur. Vårt teoretiska bidrag är en djupare förståelse för hur kapitalstrukturen ser ut för svenska fastighetsbolag då det tidigare inte har gjorts en djupare forskning på svenska fastighetsbolagsmarknaden inom detta område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)