Tydlighet skapar förståelse. En studie om medarbetarens förståelse av organisationens mål, budskap, värdegrund och varumärkesarbete på en statlig myndighet.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Varför har många företag och organisationer idag svårt att nå sina mål? Ledningar för organisationer har svårt att föra ut sina budskap och få medarbetarna att följa fattade beslut. Den här studien handlar om hur kommunicering av mål och ledningsbudskap tolkas och förstås av medarbetarna på en svensk myndighet, Arbetsmiljöverket. Studien tar även upp komplexiteten med att skapa ett varumärke på en myndighet. I studien används en till stor del kvantitativ metod, genom en kvantitativ enkät som dock även innehöll kvalitativa öppna frågor. Enkäten skickades ut till samtliga anställda på myndigheten, 576 personer. 167 personer svarade på enkäten. Frågorna handlade om kommunicering av mål, målförståelse, internkommunikation, värdegrund och varumärkesarbete. Enkäten var utformad utifrån ett medarbetarperspektiv där medarbetarna fick möjlighet att svara på hur väl ledningens kommunicering av budskap når fram till dem. De hade även möjlighet att själva ge förslag till förbättringar genom ett par öppna frågor.Resultatet av studien visade att medarbetarna på Arbetsmiljöverket har svårt att tolka och förstå de mål och budskap som ledningen försöker förmedla. Medarbetarnas svar visar på att de ansåg att de saknade inflytande, delaktighet i processer och en dialog med ledningen. Det framkommer att det finns en misstro mot ledningens förmåga att se och höra sina medarbetare. Studien visar även på ett gap mellan teori och verklighet i organisationerna. Trots att forskning finns inom områdena kommunikation, dialog och organisationskommunikation, tar inte organisationerna till sig informationen. Den här studien påvisar att utan en gedigen ”vi”- känsla, förståelse och tilltro för organisationens mål och vision, samt en öppen och utvecklande kultur på arbetsplatsen är det svårt att bygga ett starkt varumärke som också ska attrahera en ny generation medarbetare såväl som att ge en nöjd allmänhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)