Skolungdomars psykiska ohälsa en kvalitativ studie om förebyggande insatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur skolpersonal arbetar för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomar. Uppsatsen behandlar personalens syn på orsaker till psykisk ohälsa, ansvarsfördelningen inom personalen samt vilka åtgärder skolan vidtar för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomarna. Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genomfördes med olika personalkategorier på en högstadieskola. Urvalet av personalkategorier ger olika aspekter och ett bredare perspektiv på det hälsofrämjande arbetet. Intervjuanalysen bygger på Baumans begrepp: konsumtionssamhället, konsumistisk kultur, konsumism och konsumtion och de oavsiktliga skador som de ger upphov till. Samt Giddens begrepp: Kroppen och självet, självförverkligande, livsstilar och livsplaner och motivation. Intervjuanalysen visade att skolpersonalen var kritisk till sociala fenomen som kroppsfixering, varumärkeshysteri, överkonsumtion. Användningen av sociala medier lyftes fram som en av de mer grundläggande anledningarna till ohälsa. Resultaten visade även, likt tidigare forskning inom området, att samverkan mellan olika myndigheter och personalkategorier som arbetar med skolungdomar är en grundläggande del i det förebyggande arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)