Motiverar ledare sina anställda olika beroende på vilken ålder medarbetarna har?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Begreppet motivation är ett diffust begrepp och många forskare har försökt definiera dess innebörd i flera decennier. Från Maslow till mer moderna teorier inom ämnet. Men det man kommit fram till är att motivation påverkas starkt av en individs intressen, personlighet, egenskaper och ålder. Enligt nya studier, gjorda mellan 2016–2020, påverkar en persons ålder vad en individ värderar som motivation. Yngre arbetare värderar monetär motivation mer än vad äldre arbetare gör, och äldre värdesätter meningsfullt arbete framför monetära belöningar. Men forskning om hur ledare och chefer anpassar sin motivations strategi relaterad till ålder har inte gjorts. Ledare och chefer använder en mängd olika tekniker för att motivera sin personal. De delar till exempel ut arbetsuppgifterna utifrån arbetarnas önskemål, de motiverar också genom att ge sina arbetare mer frihet när de utför sina arbetsuppgifter. Men de ser alltid till att de är tillgängliga om deras anställda behöver dem. I det här arbetet har en kvalitativ undersökning gjorts där 15 ledare har blivit intervjuade om hur de motiverar sina medarbetare baserat på deras ålder. När de använder dessa motiverande faktorer har ledare och chefer en tendens att endast göra mindre skillnader baserat på deras ålder när de motiverar dem. Men det finns undantag där det är större skillnad. De tenderar till exempel att ge mer feedback till yngre arbetstagare och litar på att den äldre generationen vet vad de gör och kan sitt yrke. Många ledare följer även teorin och skulle ge ut mer meningsfullt arbete till yngre anställda och högre lön till den äldre generationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)