SOCIALSEKRETERARENS ARBETE

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: I denna uppsats studeras och analyseras begreppet alienation i relation till socialsekreterare, med BBIC som exempel på en modell för det sociala arbetet som skulle kunna leda till alienation. Uppsatsen har delats in i delområden som är relaterade till ämnet, vilka i analysen kommer presenteras och diskuteras. Studien kommer fastställa vad BBIC är, samt hur utredningsmodellen diskuteras i officiella riktlinjer och i tidigare forskning. Detta kommer att jämföras med BBICs faktiska funktion och hur socialsekreterare beskriver sitt arbete med BBIC. Angående detta kan vi konstatera att det råder olika meningar och uppfattningar . Vidare syftar studien till att urskilja förebyggande och utlösande faktorer för förekomsten av alienation. Resultatet är att dokumentation utgör en hög arbetsbelastning, vilken tenderar att utlösa alienation. Utbildning anses ha både positiva och negativa effekter på alienation i socialt arbete. Studien visar även på att en lång arbetslivserfarenhet har en positiv inverkan på socialsekreteraren och fungerar som en skyddsfaktor mot alienation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)