"Den kliniska hörseln". Sjuksköterskors upplevelser av telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Johanna Kedegård; Nathalie Lindqvist; [2012-01-19]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård är ett område som under de senaste åren blivit allt vanligare, både rikstäckande såsom Sjukvårdsrådgivningen och lokalt inom t.ex. primär- vård. Idag, år 2011, kan nästan alla invånare i Sverige nå hälso- och sjukvården via telefon genom att ringa kortnumret 1177. Sjuksköterskors arbetsuppgifter inom telefonrådgivning innebär att bedöma vårdbehov, ge egenvårdsråd, ge stöd och information, utbilda samt rekom-mendera och samordna vårdresurser. Syftet med detta examensarbete var att belysa sjuksköterskors upplevelser av arbete med telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård genom att ställa frågorna: vilka svårigheter och begränsningar finns det i telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård och vilka strategier och stöd använder sig sjuksköterskor av för att kom-pensera dessa svårigheter och begränsningar? Examensarbetet är en litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga artiklar. Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna i två huvudteman med tillhörande underteman. Det första huvudtemat blev Sjuksköterskors upplevelser av svårigheter och begränsningar i telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård med under-temana: Avsaknad av visuell kontakt, Etiska dilemman, Begränsningar i mjukvaruprogram och Sjuksköterskors upplevelser av utsatthet. Det andra huvudtemat blev Strategier och stöd med undertemana: Utveckling av befintliga kunskaper och nya färdigheter och Mjukvaru-program som komplement. Sjuksköterskor upplever att avsaknad av visuell kontakt upplevs som den främsta begränsningen i telefonbaserad sjukvårdsrådgivning. De anser att de är bra på att ge empowerment till vårdsökare. Sjuksköterskor anser även att de borde vara med vid utformande av mjukvaruprogram som används inom sjukvårdsrådgivning, att de borde få kompetensutveckling i kommunikation, omvårdnad och medicin, samt att det borde ges tid för reflektion av de etiska dilemman som uppstår. Redan under sjuksköterskeutbildningen borde studenter få träna på att använda den kliniska hörseln.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)