Att leva med kroniska sår En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Kroniska sår innefattas av bensår, fotsår, trycksår, diabetessår, sårskada, tumörer,

reumatiska sår och vårdskador vid komplikationer efter kirurgiska ingrepp, som inte har läkt

inom 6 veckor. Forskning visar att trots att förebyggande strategier används, utvecklas det sår

som kräver behandling. I mötet med vården är en god omvårdnad och en god vårdrelation

viktig. Bristen på dessa leder ofta till ett lidande som individen måste kämpa emot med

copingstrategier.

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa personers erfarenhet av att leva med

kroniska sår.

Metod: En litteraturöversikt gjordes i denna studie med 15 vetenskapliga artiklar, som bestod

av både kvantitativ och kvalitativ metod.

Resultat: 3 huvudkategorier identifierades: begränsningar, lidande samt coping. Deltagarna

ansåg att en brist på information samt begränsningar i vardagen påverkade individens sociala

umgänge och fysiska aktivitet. Smärta, skam och rädsla ledde till depression. För att hantera

detta använde individerna sig av familjen och stöd av vårdpersonalen

Slutsats: Det framkom att individernas dagliga liv påverkades av det kroniska såret. Den

konstanta smärtan orsakade sömnsvårigheter hos individen, vilket ytterligare försvårade

hanteringen av smärtan och vardagen. Kontinuitet hos vårdpersonal och i behandlingen gav

personerna en trygghet och en ökad förståelse för sitt tillstånd. Det belystes att det var viktigt

att vårdpersonalen ser individen bakom såret, och inte bara lägger sitt fokus på sårläkningen

och behandlingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)