Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunkt

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

Sammanfattning – ”Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunkt”Datum: 28e maj 2015

Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 ECTS

Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens Högskola

Författare: Rasoul Adeli Axel Johansson23e augusti 1978 6e mars 1989

Titel: Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunkt

Handledare: Stefan SchillerNyckelord: Internkontroll, effektivitet, styrning

Frågeställning: Kan internkontroll bidra till att effektivisera styrningen av bolag enligt revisorerna, och i så fall hur?

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka revisorernas syn på vikten av internkontroll. Syftet är även att undersöka om och hur internkontroll kan bidra till att effektivisera styrningen av bolag enligt revisorerna.

Metod: Studien var av kvalitativ karaktär och baserades på sekundärkällor i form av litteratur och artiklar inom internkontroll, effektivitet och styrning. Primärkällor insamlades genom semistrukturerade intervjuer med utvalda respondenter. Resultatet analyserades med hjälp av tolkningsmetoden och COSO-modellen.

Slutsats: Studien visade att internkontroll och effektiv styrning hänger ihop. Respondenterna ansåg att en lämplig nivå på internkontroll säkerställer resurser och bidrar till effektivitet.

Det är viktigt att bolag har tydliga strategier, mål och ansvarsfördelning för att uppnå dessa.

Riskbedömning bör ske på en lämplig nivå för att effektivisera verksamheten istället för att hämma den.

Datoriseringen innebär ökade möjligheter och effektiviserar internkontroll, men kan samtidigt utgöra en risk.

Uppföljning är viktigt och snabb uppföljning ger bolag mer tid att förebygga och åtgärda risker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)