Sjuksköterskans upplevelse av egenvården hos patienter med typ 2 diabetes : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Den kroniska sjukdomen typ 2 diabetes är en sjukdom äldre och yngre insjuknar i och där allvarliga konsekvenser och höga kostnader för samhället medföljer. För att minska framtida komplikationer hjälper det att ta till sig egenvård och detta är möjligt med hjälp av en sjuksköterska. Sjuksköterskans roll är viktig för att uppmuntra den enskilde individen till delaktighet i sin vård och viljan att främja hälsan.       Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av egenvården hos patienter med typ 2 diabetes.      Metod: Den valda metoden är litteraturöversikt som har utförts enligt Friberg. CINAHL Complete och PubMed är databaser som har använts i sökningen där tio vetenskapliga artiklar valdes för att användas till resultatet och identifikationen av teman.      Resultat: Tre huvudteman har identifierats i resultatet: Upplevelsen av kommunikation, Upplevelsen av kunskapens betydelse och Upplevelsen av kulturella utmaningar och andliga övertygelser.      Sammanfattning: Litteraturöversiktens resultat visade kommunikationen och kunskapens vikt men även de kulturella utmaningarna. Att kommunicera och utbilda är viktigt för att stödja egenvård och kunna utbilda. Vid kommunikations- och kunskapsbrist så upplevde sjuksköterskorna saknad av motivation och vilja att förstå bland patienter. Med de kulturella utmaningarna påvisade resultatet att religiösa och andliga övertygelse föredras i vissa kulturer. Men även att diabetes typ 2 är tabubelagd och stigmatiserad, vilket i sin tur påverkar patientens vilja att tillta kunskap och hjälp av sjuksköterskan.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)