De bilder barn möter i populärkultur : En kvalitativ studie om genus och populärkultur i förskolans verksamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Detta arbete syftar på att bidra med kunskap om de genusbilder barn möter genom populärkultur ochförskollärares synsätt på genus genom populärkultur i förskolan. För att kunna besvara arbetets frågeställningar har två kvalitativa intervjuer gjorts med två förskollärare samt en bildanalys av en populär barnbok. Det insamlade empiriska materialet har analyserats utifrån fyra perspektiv, normer, makt, jämställdhet och genus. Vår analysmetod för de kvalitativa intervjuerna är meningskodning och analysmetoden för bildanalysen är semiotik.Vårt resultat visade att samhället består av traditionella könsmönster som påverkar barn och vuxna, strukturerna upprätthålls även av barnens populärkultur. Därför är en genusmedvetenhet och en öppen blick för mönster och strukturer viktigt i arbetet som förskollärare. Studien ger oss en förståelse om förskollärares ansvar i vad barn möter för slags populärkulturistiska bilder och andra medier i förskolan samt förskollärares kunskap om- och vikten av genusmedvetenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)