Pedagogisk utredning En studie om samverkan i utredningen om en elevs behov av särskilt stöd

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilka erfarenheter lärare kan ha av processen att utreda en elevs behov av särskilt stöd. För att besvara syftet kommer området att studeras utifrån följande forskningsfrågor: Hur beskriver lärare samverkan kring utredningen av särskilt stöd? Vilket stöd får lärare av den pedagogiska utredningen? Metod: Utifrån studiens syfte har kvalitativa intervjuer genomförts. Studien har inspirerats av hermeneutiken som knutit ihop syfte och metod. Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide. Intervjuerna transkriberades för att vara en avgörande del i analysarbetet. Syfte, frågeställningar, vald teori och hermeneutiken låg till grund för analysarbetet. Urvalet till studien skedde genom snöbollsurval som resulterade i nio intervjuer med lärare med erfarenhet av utredningar av särskilt stöd. Resultat: Resultatet visar att lärare inte upplever att de får ett stöd av den färdigställda pedagogiska utredningen i sin undervisning. När det finns en samverkan med elevhälsans professioner under utredningsprocessen som innehåller former av delaktighet som leder till lärande så erfars ett stöd i undervisningen av lärarna i studien. Resultatet visar vidare att brister eller avsaknad av samverkan bland annat kan härledas till organisationsnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)