Vattenförlossning – för vem och på vilka villkor?

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige finns en ökad efterfrågan om att få föda i vatten. Det finns få risker och många fördelar, framför allt för den födande. Riktlinjer används för att säkerställa en evidensbaserad vård och ska vara något för vårdpersonal att luta sig mot. Barnmorskor upplever ett behov av ökad kunskap och utbildning inom vattenförlossning för att känna sig trygga att bistå den födande. Socialstyrelsen avrådde från vattenförlossning 1992 men sedan 2014 har det successivt börjat implementeras på kliniker igen. Syfte: Granska och utvärdera svenska riktlinjer för vattenförlossning samt med stöd i granskningen jämföra riktlinjernas innehåll. Metod: Riktlinjernas kvalitet granskas med hjälp av granskningsmanualen Appraisal of Guidelines Research & Evaluation II (Agree II). Resultat: Sveriges samtliga 44 förlossningskliniker kontaktades och riktlinjer erhölls från de 15 som erbjuder vattenförlossning. Generellt visar granskningen och helhetsbedömningen av riktlinjerna en relativt låg kvalitet, då flertalet delfrågor som granskas enligt Agree II inte presenteras alls i riktlinjerna, alternativt presenteras på ett ofullständigt sätt. Det rekommenderas att samtliga riktlinjer justeras för att fortsätta användas kliniskt i verksamheterna. Majoriteten av riktlinjerna presenterar ändå ett innehåll som utgör ett säkert arbetsdokument för barnmorskan att arbeta efter. Slutsats: Det framkommer brister i samtliga riktlinjers kvalitet efter granskningen med Agree II. Det blir också tydligt att riktlinjerna skiljer sig mycket åt sinsemellan. Riktlinjerna på olika förlossningskliniker varierar i indikationer, kontraindikationer och handläggningsrekommendationer. Konsekvensen blir att den födandes möjlighet att välja vattenförlossning påverkas beroende på vilken klinik hen väljer att föda på. Det påverkar också barnmorskans möjlighet att erbjuda en jämlik vård över landet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)