Dagkirurgi-patienters upplevelse av den fysiska och psykosociala vårdmiljön

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Kunskap om vårdmiljöns betydelse för patienten och dennes delaktighet i utformningen av miljön främjar välbefinnande hos patienten. I en personcentrerad omvårdnad är miljö en viktig komponent i människans läkeprocess. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av den fysiska och psykosociala vårdmiljön för kvinnor som opererades på dagkirurgisk avdelning på grund av bröstcancer från inskrivning till omedelbart innan sedering. Metoden var en kvalitativ, semistrukturerad intervjustudie. Strategiskt urval användes för att rekrytera informanter och åtta personer deltog. Kvalitativ innehållsanalys valdes för att utföra analys på intervjumaterialet. Studiens resultat visade att informanterna hade en positiv upplevelse av vårdmiljön på avdelningen. Beskrivningar av upplevelsen av den fysiska vårdmiljön på avdelningen varierade men var generellt positiv. Ren och trevlig miljö var betydelsefullt för informanternas upplevelse. En hemlik känsla upplevdes. Eget rum uppskattades högt av informanterna vilket förknippades med integritet. Det förekom dock upplevelser av brister i hur integriteten bevaras på grund av vårdmiljöns utformning, i synnerhet i det gemensamma väntrummet. Informanterna upplevde professionalism och kompetens hos personalen vilket skapade en känsla av trygghet och förtroende. Personalens goda arbetssätt och bemötande skapade en känsla av harmoni och trygghet vilket upplevdes som lugnande. Slutsatsen är att vårdmiljön på avdelningen påverkade informanternas upplevelse generellt positivt. Även om upplevelsen av den fysiska miljön på avdelningen inte beskrevs vara optimal vägde upplevelsen av den psykosociala vårdmiljön och det goda bemötandet upp informanternas helhetsupplevelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)