Från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska : En litteraturöversikt om upplevelser av transition från utbildning till profession i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Sjuksköterskeyrket kräver såväl teoretisk som praktisk kunskap, värderingsförmåga och ett kritiskt förhållningssätt. Arbetet som sjuksköterska i en ständigt föränderlig vårdkontext, kan upplevas som påfrestande och transitionen från student till färdig sjuksköterska kan bli en verklighetschock. För att ge sjuksköterskan en trygg grund att stå på med förutsättningar för att kunna ge en god och säker vård, har förslag gällande utbildning och yrkesintroduktion tagits fram i syfte att minska gapet mellan utbildningen och yrkesutövningen.

Syfte: Att beskriva sjuksköterskestudenters och sjuksköterskors upplevelser av transition från utbildning till profession.

Metod: En litteraturöversikt baserad på tolv vetenskapliga artiklar, varav nio kvalitativa och tre kvantitativa.

Resultat: I resultatet framkom tre huvudteman; Utvecklande av personliga förutsättningar och egenskaper med två underteman: Identitet och självkänsla i yrkesrollen samt Problemhantering och prioriteringsförmåga, Träning och förberedelser inför sjuksköterskeyrket med två underteman: Att vara tränad för att ge en god och säker vård samt Att vara tränad och förberedd för en ledarroll och slutligen Den psykosociala arbetsmiljön med tre underteman: Förutsättningar i organisationen, Stöd och handledning samt Ett accepterande arbetsklimat.

Diskussion: Resultatet diskuterades med utgångspunkt i arbetsmiljön och tillsammans med Benners (1984/1993) modell om sjuksköterskestudentens och sjuksköterskans utveckling från novis till expert. Resultatet jämfördes med annan relevant litteratur som berör transitionen och hur den skulle kunna underlättas genom stöd, handledning och reflektion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)