Kommunikation och samarbete över organisatoriska gränser - en studie inom ortopedin.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Författare: Johanna Janatuinen; Senita Snygg; [2015]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: Sammanfattning I samhället pågår det ständigt en debatt om den svenska sjukvården och dess knappa resurser. Debatten tydliggör ett aningen bristande intresse för hur de olika professionerna verkligen försöker sammanfoga sina prestationer mot det gemensamma målet, patienten. Därför ämnar denna uppsats att ta reda på samt kartlägga kommunikationen mellan två olika professioner. Detta görs i syfte att ge ett bidrag till förståelse av vad som hindrar och möjliggör kommunikationen såväl som samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare på en ortopedavdelning. Utifrån elva kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor och läkare har vi kartlagt var, när och hur kommunikationen sker mellan professionerna samt hur samarbetet påverkas av professionernas olikheter. Tillsammans med en litteraturstudie har vi funnit samtliga kopplingar mellan kommunikation och samarbete samt vad som påverkar relationen mellan sjuksköterskorna och läkarna. I syfte att göra skillnaderna tydliga analyseras empirin ur ett stuprörsperspektiv. Slutsatserna av studien är att faktorer som påverkar professionernas olika sätt att kommunicera är relaterade till professionens utbildning, perspektiv och person samt organisation och organisatoriska gränser. Detta lägger även en grund för hur sjuksköterskor och läkare samarbetar. Faktorerna som påverkar samarbetet mellan professionerna, sett ur ett stuprörsperspektiv är deras olika ansvarsområde och arbetsuppgifter, utbildning samt normer och värderingar. Utifrån dessa faktorer kunde vi dra slutsatser att samarbetet mellan professionerna är beroende av deras kommunikation. Detta bekräftar även komplexiteten i professionernas relation, vilket kan förtydligas med att de uppfattar verkligheten olika. Avgränsningen i arbetet har gjorts till en ortopedavdelning inom Region Skåne i syfte att göra ett exempel av den svenska sjukvården. Analysen omfattar således även att avgränsa sig till den mest centrala relationen, mellan sjuksköterskan och läkaren. Nyckelord Kommunikation, samarbete, stuprör, profession, läkare, sjuksköterska, relationer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)