Produktivitet i byggproduktion : En studie över produktivitetsförändringar för byggprojekt inom Skanska Sverige AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning:

Produktiviteten i bygg- och anläggningsbranschen har debatterats livligt det senaste decenniet. Regeringen har tillsatt flera utredningar för att analysera och komma med förslag på produktivitetsförbättringar. Branschen känner dock inte igen sig i att inga förbättringar har gjorts och även bland teoretikerna är åsikterna delade. De flesta aktörer är dock överens om att det går att förbättra produktiviteten och att det bör göras då sänkta kostnader i form av produktivitetsförbättringar gynnar alla parter, både beställare och entreprenörer.

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det skett några produktivitetsförändringar, samt att analysera dessa, för en arbetsmetod eller arbetsmoment inom ett byggprojekt på företaget Skanska Sverige AB. Skanska står inför en ökad konkurrens från utlandet och genom att arbeta med produktivitetsförbättringar kommer de att stå bättre rustade inför framtiden samtidigt som produktivitetsförbättringar leder till kostnadsbesparingar som ger en ökad lönsamhet.

 

Studien utfördes genom en fallstudie över arbetsmoment på ett byggprojekt inom Skanska samt en studie över Skanskas interna ledningssystem ”Vårt sätt att arbeta”. Fallstudien över arbetsmoment utfördes genom observation av flera arbetsmoment och genom en studie över styrdokument som rörde arbetsmomenten och byggprojektet. Studien över ”Vårt sätt att arbeta” utfördes genom en dokumentstudie med fokus på dokument rörande produktivitet.

 

Resultatet visade att för de arbetsmoment som studerades uppnåddes gemensamt det satta produktivitetsmålet, dock uppnådde inte alla arbetsmoment sina respektive mål. Skanska vill förbättra sin produktivitet genom att för varje projekt sätta produktivitetsmål för en stor del av de tidsberoende kostnaderna. För att kunna sätta dessa mål använder de sig av flera olika verktyg och produktivitetsplaner. Studien har fokuserat på verktyget framdriftsuppföljning vilket Skanska har stor nytta av vid produktivitetsmätning.

 

Slutsatsen blev att det skulle behövas en längre studie för att se hur produktiviteten ligger till i ett projekt. Författaren anser att entreprenörer gynnas av att studera sin produktivitet då det ger många fördelar, i form av till exempel tids- och kostnadsbesparingar samt säkrare underlag för prognoser. Skanska har arbetat fram en strukturerad process med lämpliga verktyg för att försöka förbättra produktiviteten i deras byggprojekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)