Look good, do good, feel good : En kvalitativ undersökning om returlogistik i modebranschen på den svenska marknaden.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Lovisa Andersson; Alice Rönnerdag; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Hållbarhet inom modebranschen är ett hett ämne som präglas av goda men även otrevliga syner kring hur våra klädesplagg tillverkas, vem som tillverkar dem och hur arbetarna på fabrikerna behandlas. Företag inom modebranschen präglas av att den medvetna kunden ställer allt högre krav på hållbara produkter och att produkterna tillverkas under rättvisa förhållanden. Returlogistik definieras som ‘the process of planning, implementing and controlling backward flows of raw materials, in process inventory, packaging and finished goods, from a manufacturing, distribution or use point, to a point of recovery or point of proper disposal’ och används för att beskriva flödet efter konsumtion av en produkt tillbaka genom flödet för återvinning, återanvändning och återskapande. Detta i syfte att skapa en hållbar och cirkulär affärsmodell där företaget arbetar med hållbarhet hela vägen från råmaterial till kund och från kunden tillbaka till råmaterial. Detta för att kunna skapa nya produkter av befintligt material. Tidigare forskning visar ett gap inom forskningen där returlogistik i modebranschen på den svenska marknaden inte är särskilt väl studerat. Denna studie ämnar undersöka hur returlogistik används inom modebranschen samt syftar till att studera hur arbetet med returlogistik bidrar med ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter inom ett modeföretags hållbara försörjningskedja. Studien syftar även till att undersöka hur väletablerat returlogistik är i modebranschen och om modeföretag på den svenska marknaden har en hållbar försörjningskedja. För att besvara detta har vi genomfört en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Vårt empiriska material har samlats in med hjälp av intervjuer där de intervjuade företagen är verksamma inom den svenska modebranschen.       Slutsatser som dras med grund i vårt empiriska material är att företag inom modebranschen arbetar på olika sätt när det kommer till hållbarhet. De arbetar med olika hållbarhetsaktiviteter men få respondenter arbetar med returlogistik. Vi har identifierat ett problemområde inom returlogistikflödet där företagen stöter på problem och okunskap kring fortsatt hållbarhetsarbete. Andra slutsatser som vi kan dra i denna studie är att företagen drivs av att skapa en bättre miljö men i slutändan handlar det ändå om att välja det kostnadseffektivaste valet. Företagen har ett kortsiktigt perspektiv och ser inte den ekonomiska vinningen som kan återfås på lång sikt av ett effektivt returlogistiksarbete. Vidare konstaterar vi att det finns förbättringsmöjligheter inom hållbarhets- och returlogistiksarbetet på företag inom modebranschen. För att åstadkomma dessa förbättringar krävs nära samarbete, teknikutveckling samt att företagen vågar satsa på att skapa en hållbar cirkulär affärsmodell med återvinning, återanvändning och återskapande av befintligt material till nya användbara klädesplagg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)