Vuxna patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ II : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus typ II är den mest förekommande diabetessjukdomen. I Sverige lever cirka 500 000 personer med diabetes, varav 80 – 90 % har diabetes mellitus typ II. Vid diabetes mellitus typ II är livsstilsförändringar den grundläggande behandlingen av sjukdomen, utöver läkemedelsbehandling. Sjuksköterskan har stor betydelse för patienterna i form av att stödja, motivera samt bidra med ökad kunskap. Syfte: Syftet var att sammanställa forskning avseende vuxna patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ II. Metod: Kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Studien bygger på resultaten från åtta vetenskapliga artiklar där samtliga kvalitetsgranskades och därefter analyserades samt sammanställdes för att besvara litteraturstudiens syfte. Resultat: Vid analysen framkom tre olika huvudkategorier och sex underkategorier. Underlättande faktorer, Hindrande faktoreroch Sjukvårdspersonalen kan hjälpa. Betydelse av stöd, Omgivningens betydelse, Utmaningar, Begränsningaroch krav, Sjuksköterskans inverkan samt individanpassad vård. Slutsats: Diabetessjukdomen begränsade vardagen för patienterna på grund av livsstilsförändringar, utmaningar samt begränsningar och krav. Stöd från familjen samt vårdpersonal underlättade livsstilsförändringarna och ledde till en ökad motivation gentemot en fortsatt hälsosam livsstil.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)