Xi Jinpings väg till makten – hur kom han dit?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Xi Jinping, Kinas nuvarande generalsekreterare, har nyligen cementerat sin makt ytterligare med en grundlagsförändring som möjliggör innehav av mandatet på livstid. Därmed är syftet med denna uppsats att undersöka hur Xi kom till makten efter sin företrädare Hu Jintao. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod och uppsatsen blir då en fallstudie eftersom att vi undersöker en enstaka politisk process där ett maktskifte har skett. Vi använder oss av en teoriprövande metod där vi analyserar de två teorierna Governmental politics och Organisational behaviour. Utifrån Governmental politics teoretiska perspektiv betonas aktörer, särskilt People’s Liberation Army och “åldermännen” i Kinas kommunistiska parti. Organisational behaviour analyserar normer och beteenden. Vidare resulterar uppsatsen i att Governmental politics ger bäst förklaring på vår frågeställning. Därmed kan vi dra slutsatsen att Kinas inre politik präglas av olika aktörer med särskilda maktpositioner, och till viss del normer, som banat vägen för Xi Jinping.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)