En jämförelse av Svenska Spin-off och Equity Carve-out företag – ur ett aktieägarperspektiv

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Sofia Nordin; Christian Jonasson; Reza Daneshvar Minabi; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Företag som vill åstadkomma ett så högt marknadsvärde som möjligt av sina verksamheter använder sig allt mer av företagsomstruktureringar. I detta uppsatsprojekt som bedrivits inom företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg skall vi studera företagsavknoppningar som är en form av företagsomstrukturering. Uppsatsens syfte är att jämföra de två olika metoder av företagsavknoppningar som i teorin benämns Equity Carve-out och Spin-off ur ett aktieägarperspektiv. Undersökningen begränsas genom att endast studera det avknoppade dotterbolaget. Moderbolag som genomför en företagsavknoppning har olika motiv till val av metod för denna omstrukturering och undersökningen studerar om det finns några skillnader i aktiens överavkastning hos företag som knoppats av med respektive metod. Med stöd av grundläggande teori ska en omstrukturering som förändrar kapitalstrukturen inte förändra värderingen av företaget och inte ge någon överavkastning. Detta gäller under förutsättningen att företaget är verksam i en effektiv marknad med fullkomligt informationsflöde mellan företaget och dess investerare. Studien omfattar företagsavknoppningar som genomförts på Stockholmsbörsen under perioden 1991 till 2001. Vad vi har kunnat notera har ingen tidigare studie på den svenska marknaden genomförts där man delat upp de två avknoppningsmetoderna och jämfört dem med varandra. Undersökningen sker genom ett kvantitativt tillvägagångssätt och genom statistiska beräkningar behandlas historisk aktiedata för att kunna dra slutsatser kring våra hypoteser som formats utifrån teorin och tidigare forskning. Hypoteserna testades genom t-tester av Cumulative Abnormal Return (CAR) för de båda företagsavknoppningarna. För att vi skall kunna uttala oss om den statistiska signifikansen beräknades t-värden. Utifrån resultatet kan vi konstatera att ett Spin-off företag ger en högre avkastning än ett Equity Carve-out företag över 12, 24 samt 36 månader efter fissionen. Efter att ha studerat 73 stycken avknoppade företag som introducerats till Stockholmsbörsen kan man konstatera att Spin-off företagen överpresterar marknaden när de får sin egen styrelse och företagsledning. Som mest ger Spin-off företagen en överavkastning på nästan 50 % över affärsvärldens generalindex. Samma resultat ger inte företagen som introducerats på Stockholmsbörsen genom en Equity Carve-out. De ger endast överavkastning över 24 månader. Därmed kan vi konstatera att en Spin-off avknoppning som fissionsmetod motsäger sig den effektiva marknadshypotesen över de tre tidsintervaller vi undersökt. Däremot kan inte samma bevis gälla för de Equity Carve-out företag som studerats eftersom dessa företag ger olika svar på frågan om metoden motsäger sig den effektiva marknadshypotesen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)