Kvinnor inom hederskulturen är inte passiva offer : En litteraturstudie av kvinnors strategier och orsaksförklaringar i samband med hedersrelaterat våld och förtryck

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: Följande uppsats är en litteraturstudie och som baseras på redan befintlig forskning om berättelser från kvinnor med erfarenheter av hedersrelaterat våld. Bakgrund: Begreppen heder och hedersrelaterat våld är efter många års forskning fortfarande svåra att definiera. Vad våldet beror på och hur det tar sig uttryck finns det delade meningar om i forskningen. Forskningen kring detta ämne fokuserar ofta på kvinnor som ett offer och som utsatta. Vi vill sträva efter att se kvinnorna som aktiva aktörer och anlägger således ett aktörsperspektiv. Syfte: Syftet med studien är att genom en litteraturstudie undersöka strategier och orsaksförklaringar som kvinnor med erfarenheter av ett hedersrelaterat våld och förtryck använder sig av för att hantera sina livssituationer. Metod: En sammanställning av tio kvalitativa artiklar, där kvinnor med erfarenheter av att leva inom hederskulturen kommer till tals, presenteras i litteraturstudien. Artiklarna togs fram genom sökningar i olika databaser och därefter gjordes en kvalitetsgranskning av artiklarna. En tematisk analys har genomförts för att identifiera relevanta teman som besvarar frågeställningarna. Resultat: Den tematiska analysen behandlar två teman: leva inom ramen för hederskultur och avskärma sig från hederskultur. Under den första presenteras två underteman. Den första är acceptera kulturen och den andra är strategier för att utöka livsutrymmet. Det andra temat, avskärma sig från hederskultur inbegriper också två underteman: bryta all kontakt samt återuppta kontakt med familjen. Slutsats: Kvinnor med erfarenhet av att leva inom hederskulturen har en medvetenhet om hur de förväntas leva och skapar således strategier för att hantera sina livssituationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)