PALLIATIV VÅRD VID LIVETS SLUTSKEDE : En litteraturstudie om närståendes upplevelser av att vårda en anhörig i hemmet

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Solin Samir Poles; Rabia Demirci; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Att vårda en anhörig i hemmet vid livet slutskede har blivit allt vanligare. Närstående har ofta en viktig roll i den palliativa vården i hemmet och kan påverkas av en ny och skrämmande situation. I den palliativ vården behöver närstående stödjas både under vårdandet samt efter att den anhöriga dött. Problem: Då en anhörig vårdas i hemmet vid livet slutskede påverkas de närstående av en förändrad livssituation och många aspekter att anpassa sig till, både praktiskt och känslomässigt. Syfte: Att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en anhörig i hemmet vid livet slutskede. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som utfördes och analyserades. Resultat: I resultatdelen identifieras två teman, påfrestningar för närstående och en förändrad vardag som gav fyra subteman, att finna strategier, att vara rädd, att ha ansvar och att relatera till sjuksköterskor. Slutsats: De närstående hade en vilja att vårda en anhörig vid livets slutskede i hemmet för att uppfylla dennes önskan trots det ansvaret det innebar. Stödet från sjuksköterskor hade en stor betydelse och gav förutsättningar och möjligheter för närstående att hantera vården i hemmet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)