En redogörelse av barns oro och rädsla i samband med röntgenundersökning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Upp till 64% av pojkar och 39% av flickor ådrar sig någon gång en skada som kräver en radiografisk undersökning innan de uppnått 15 års ålder Mötet med sjukvården kan för ett barn vara psykiskt påfrestande då det oftast är en ny och skrämmande värld. Det är på grund av flera orsaker som ett barn genomför en röntgenundersökning men de vanligaste orsakerna är akut skada, utredning eller någon form av sjukdom. Syftet var att undersöka och belysa oro och rädsla samt faktorer som påverkar oro och rädsla hos barn mellan 5-15 års ålder i samband med konventionella röntgenundersökningar och vid datortomografi. Nio vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderades i studien och kunde sammanlagt delas in i fem olika teman vilka är smärta, brist på information, miljö, separation från vårdnadshavare och interaktion. Resultatet i studien visar på vikten av att adekvat tid avsätts för undersökningarna och att personalen är utbildad inom pediatrik. Faktorer som smärta, frånvaro av vårdnadshavare och brist på information påverkade oro och smärta på ett negativt sätt. Slutsatsen är att undersökningen och undersökningsmiljö behöver anpassas efter barn

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)