Hållbarhetsarbetets inverkan vid val av arbetsgivare

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Carolina Josefsson; Erika Ornstein; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I och med övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle har de anställdas kompetens blivit allt viktigare. Konkurrensfördelen har gått från att ligga i företagetskapital och fysiska tillgångar till att finnas hos de anställda och i deras prestationer. Därför har ett starkt arbetsgivarvarumärke blivit allt viktigare för att företagen ska lyckas attrahera den personal de behöver. Denna studie undersöker hur CSR- och hållbarhetsarbete inverkar på arbetsgivarvarumärket. Uppsatsen kommer att undersöka hur stor inverkan hållbarhetsarbete har haft vid rekrytering till livsmedelskoncernen Lantmännen, som har en tydlig hållbarhetsprofil. Initialt gjordes en litteraturstudie om CSR, arbetsgivarvarumärkets betydelse och vilka fördelar ett aktivt hållbarhetsarbete ger. Sedan studerades en grupp relativt nyanställda på Lantmännens centrala enhet genomatt de fick fylla i en enkätundersökning. Enkäten följdes till sist upp genom djupintervjuer med sex stycken av de anställda. Det som framkom genom studierna var att hållbarhetsarbetet är en faktor som vägs in, men olika mycket för olika personer och beroende på arbetssituationen. Det visade sig även att företagets hållbarhetsarbete och värderingar spelar störst roll i slutet avansökningsprocessen. Därför bör företagen förmedla sitt hållbarhetsarbete men fokus bör inte ligga på det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)