Sjuksköterskors attityder vid vård av patienter med alkohol-och drogmissbruk : En beskrivande litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Alkohol- och drogmissbruk är ett stort globalt folkhälsoproblem. Att leva med missbruk kan leda till fysiskt och psykiskt lidande vilket i sin tur kan resultera i ett behov av att söka vård. Tidigare studier har visat att alkohol- och drogmissbrukande patienter ibland upplever att de blivit annorlunda bemötta av vårdpersonal än patienter som inte lider av ett missbruk. Syftet: Att belysa sjuksköterskors attityder vid vård av patienter med alkohol- och drogmissbruk. Metod: En deskriptiv litteraturstudie. Tio artiklar inkluderandes i resultatet, funna i databaserna Medline via PubMed. Huvudresultat: Hos sjuksköterskor finns det stigma gentemot patienter med alkoholoch drogmissbruk. Flera sjuksköterskor beskrev patientens manipulation, aggressiva och våldsamma beteende som en slags barriär för optimalt vårdbemötande. Detta orsakade frustration och flera sjuksköterska tappade förtroende mot denna patientgrupp. Majoriteten av studier resonerade kring alla patienters rätt till lika vård. För många innebär det att lägga sina egna känslor åt sidan och istället uppfylla sitt uppdrag som sjuksköterska. Slutsatser: Sjuksköterskor har ofta negativa attityder när det gäller patienter med alkohol- och drogmissbruk. Detta har däremot förbättrats. Trots detta förekommer i resultatet att sjuksköterskor strävade efter en likvärdig vård för denna patientgrupp trots negativa upplevelser. Sjuksköterskors attityder visade sig ha en betydande roll i vårdbemötandet. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete ska grunda sig på ett etiskt förhållningssätt och utgå från patientens livsvärld, vilket hotas av stigmatisering och fördomar grundade i okunskap respektive avsaknad av erfarenhet och professionellt stöd inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)