Problematik med redovisning hos Bostadsrättsföreningar –K-regelverkens redovisnings- och informationsmässiga påverkan i Bostadsrättsföreningars finansiella rapportering

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Införandet av K‐regelverkens potentiella påverkan bidrog tillen offentlig debatt bland olika parter. Debatten förekom mellan media,förvaltningsorganisationer och revisorer. Det har gått två år sedan införandet vilket gördet intressant att undersöka de verkliga effekterna. Tidigare forskning har tagit uppproblematiken med att applicera regelverk anpassade för vinstorienteradeorganisationer på icke‐vinstdrivande organisationer. Uttalanden från upprättare samtanvändare av de finansiella rapporterna blir angeläget för studien.Syfte: Syftet med den här studien är att förstå hur redovisningen fungerar i en Brf.Beskriva, och analysera vilka konsekvenser införandet av K‐regelverken haft, avseenderedovisningen samt informationsinnehållet på de finansiella rapporterna.Metod: Kvalitativa intervjuer med tre olika förvaltningsorganisationer, två revisorer, enkreditgivare och en styrelseordförande ligger till grund för denna fallstudie. Genomsemistrukturerade intervjuer med frågor vilka grundat sig i rättsutlåtanden ochdiskussionsartiklar har vi erhållit information.Resultat och slutsatser: Intervjuerna har gett respondenternas åsikter kringredovisningsmässig skillnad och rapporternas funktion som informationskälla. Allarespondenter samtycker om att ett anpassat regelverk skulle behövas. Nuvaranderegelverk ger inte någon rättvisande bild och den har stora brister sominformationskälla. Att förvaltningsbolagen rekommenderar K2 då föreningarna inneharstora resurser tolkas underligt. Förändringar angående avskrivningar och aktivering avkostnader anses ha gett mest problematik och märkbara skillnader.Förslag till fortsatt forskning: En fjärdedel av nya bostadsrättsföreningarsekonomiska planer klarar inte formaliakraven som Bolagsverket har. Intressant attundersöka är självklart varför och vad innebär det här i längden förbostadsrättsföreningar. Förfinar föreningarna siffrorna för att ge en mer attraktiv bild?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)