”Många gånger gör man saker man kanske inte har rätt till egentligen”

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Nicko Dangoo; Oliwer Harling; [2022-01-26]

Nyckelord: polis; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme; autonomi;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur handlingsutrymmet upplevs och hanteras av poliser i yttre tjänst inom polisområdet Storgöteborg. Teori: Det teoretiska ramverket utgörs av olika teorier inom gräsrotsbyråkrati och autonomi. Metod: Semistrukturerade intervjuer med poliser som arbetar i yttre tjänst. Resultat: Resultatet av studien tyder på att poliser i yttre tjänst upplever att de har ett stort handlingsutrymme. Samtidigt upplevs handlingsutrymmet inte vara tillräckligt och att den nuvarande lagstiftningen kan upplevas som begränsande i polisens arbete. Detta resulterar i att poliserna medvetet utökar sitt handlingsutrymme genom att tänja på lagar eller i andra fall bryter mot dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)